دستگاه LC-MS-MS

شرکت کاوش پسند نوین محصولات شرکت sciex 

 

شرکت کاوش پسند نوین افتخار ارائه دستگاههای LC/MS/MS ذیل را به صورت کاملاً تخصصی با ارائه خدمات استثنائی به هموطنان عزیز را دارد:

ارائه سیستمهای LC/MS/MS پیشرفته TripleQuad، QTra، TripleTOF و   MALDI-TOF به همراه کلیه خدمات پس از فروش، ارائه گواهینامه های IQ-OQ  توسط کمپانی های مطرح اروپای، اجرای اپلیکیشن های آنالیز ترکیبات آلی و آلی فلزی از جمله باقیمانده سموم، مایکوتوکسین، داروها، آنتی بیوتیک ها، هورمونها، آلاینده ها و افزودنی های غیرمجاز، انجام آنالیزهای پروتئومیکس-متابولومیکس-لیپیدومیکس با بهره گیری از متخصصان آنالیز دستگاهی و بیواینفورماتیک  به همراه آموزش های کامل در داخل و خارج از کشور.

 

LC/MS/MS

روش ﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻰ ﻣﺎﯾﻊ - ﻃﯿﻒ ﺳﻨﺠﻰ ﺟﺮﻣﻰ (LC-MS) ﯾﮑﻰ از روش ﻫﺎى آﻧﺎﻟﯿﺰ نمونه های دارویی، غذایی، بیولوژیکی و بیوشیمیایی اﺳﺖ ﮐﻪ بخاطر قدرت و کارایی بالایی که دارد، ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﭼﺸﻢ ﮔﯿﺮى در دو دﻫﻪ ي اﺧﯿﺮ داﺷﺘﻪ اﺳــﺖ و بویژه در آنالیز پروتئین ها، دانش نوظهور پروتئومیکس و ژنومیکس و نیز شناسایی و اندازه گیری بیومولکول های دارویی و داروهای نوترکیب و نیز انواع بیومارکرهای در مایعات بدن از این تکنیک تلفیقی و اتصالی استفاده می شود. همچنین تشخیص سریع دوپینگ در مسابقات المپیک و ورزشی بسیار مطرح است. در اﯾﻦ روش ﺗﻮاﻧﺎﯾﻰ ﻫﺎى ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﺪاﺳﺎزى با عملکرد بالا ﯾﻌﻨﻰ HPLC به ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎى ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد آﺷﮑﺎرﺳــﺎز های بسیار حساس ﻃﯿﻒ ﺳــﻨﺠﻰ ﺟﺮﻣﻰ با تجزیه گر های جرمی مختلف، از طریق یک رابط ویژه اﺿﺎﻓﻪ ﺷــﺪه اﺳــﺖ و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﯿﺴــﺘﻤﻰ ﺑــﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﻰ ﻫﺎى ﮐﻢ ﻧﻈﯿﺮ ﺑﺮاى ﺑﺮآورده ﺳــﺎزى ﻧﯿﺎزﻫﺎى روز اﻓــﺰون و ﻣﺘﻨﻮع ﻋﻠﻢ آﻧﺎﻟﯿﺰ در ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷــﺪه اﺳﺖ. اﺳــﭙﮑﺘﺮوﻣﺘﺮﻫﺎى ﺟﺮﻣــﻰ با منابع تولید یون مختلف ابتدا ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎى ﺑــﺰرگ را ﻗﻄﻌــﻪ ﻗﻄﻌﻪ و ﺑﻪ اﺟﺰاى ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮ تبدیل می کنند ﺗــﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ وارد تجزیه گر جرمی شده و جداسازی می شوند و سپس به سمت دتکتور هدایت می شوند تا ﺳﺎﺧﺘﺎر آن ﻫﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد. ﺳﯿﺴــﺘﻢ ﻫﺎى ﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻰ ﻣﺠﻬــﺰ ﺑﻪ ﻃﯿﻒ ﺳــﻨﺞ ﻫﺎى ﺟﺮﻣﻰ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ ارزﺷــﻰ را در ﻣﻮرد وزن ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﻰ، ﺳﺎﺧﺘﺎر، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻰ، ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺪار و ﺧﻠﻮص ﻧﻤﻮﻧﻪ های گوناگون در اﺧﺘﯿــﺎر ﻣﺎ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ. ﺑﻪ دلیل اﺧﺘﺼﺎﺻﻰ ﺑﻮدن ﻃﯿﻒ ﻫــﺎى ﺟﺮﻣﻰ، ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳــﺖ آﻣﺪه از آﻧﺎﻟﯿــﺰ ﮐﯿﻔﻰ و ﮐﻤﻰ آن ﻫﺎ ﺑﺴــﯿﺎر ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﯿﻨﺎن اﻧﺪ و هر گونه ای طیف جرمی خاص خود را دارد که در واقع شناسنامه ی آن ماده محسوب می گردد. طیف سنج های جرمی ﺑﺮاى بیشتر ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻫﺎ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ آﺷﮑﺎرﺳﺎزﻫﺎى ﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓــﻰ ﻣﺎﯾﻊ ، ﺣﺴــﺎس ﺗﺮند و اﺧﺘﺼﺎﺻﻰ ﺗﺮ ﻋﻤﻞ میﮐﻨﻨﺪ. با آشکارسازهای جرمی با آنالیزورهای جرمی مختلف ( چهارقطبی یگانه و سه گانه، قطاع مغناطیسی، لوله ی زمان پرواز ، تله ی یونی Ion Trap و آشکارساز تله ی یونی چرخشی جدید موسوم به(Orbitrap) اندازه گیری ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎﯾﻰ در ﺣﺪ ﻧﺎﻧﻮ ﻣﻮﻻر میسر شده است.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

 اسپکترومتری جرمی و تشخیص بیماری ها و ناهنجاری ها
امروزه اسپکترومتری جرمی به عنوان ابزاری قدرتمند جهت تحقیق، مطالعه و تشخیص بسیاری از ناهنجاری ها و بیماری ها با دقت، کارائی و حساسیت بالا در نمونه های پیچیده بیولوژیکی به دو صورت در داخل بافت یا بیرون آن جهت تشخیص مارکرها و پروفایل های متابولولیتی، فرایند های تشخیصی و تحقیقاتی را بسیار تسهیل نموده است. مراحل و اصول کلی این روشها مطابق دیاگرام ذیل میباشد:


 

logo-full-fa-w

 • تهران، خیابان مطهری بعد از امیر اتابک، پلاک 120، طبقه اول شرقی * تلفن :88323569/70
کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.